Gebruiksvoorwaarden website

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

De volgende algemene voorwaarden (deze "Gebruiksvoorwaarden"), bepalen uw toegang tot en gebruik van de website op het adres autobag.com en onze andere websites, met inbegrip van onze websites die zich op andere topleveldomeinen bevinden of die overgaan in of doorverwijzen naar of van www.autobag.com, inclusief inhoud, functionaliteit en services aangeboden op of via dergelijke websites (de "Websites"). 

Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u de Websites begint te gebruiken. Door de Websites te gebruiken aanvaardt u en stemt u ermee in dat u gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacy- en cookiebeleid, dat te vinden is op www.autobag.be/privacybeleid, hier bijgevoegd ter referentie. Als u niet wilt instemmen met deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacy- en cookiebeleid, mag u de Websites niet bezoeken of gebruiken. 

De Websites worden aangeboden aan en zijn beschikbaar voor gebruikers vanaf 18 jaar. Door de Websites te gebruiken, stelt en garandeert u dat u aan de voorgaande toelatingsvereisten voldoet. Als u niet aan deze vereisten voldoet, mag u de Websites niet bezoeken of gebruiken.

Wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden

Automated Packaging Systems, Inc. ("Bedrijf", "wij" of "ons") kan deze Gebruiksvoorwaarden af en toe naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht wanneer we ze publiceren en zijn vanaf dat moment van toepassing op alle bezoeken aan en gebruik van de Websites. Eventuele wijzigingen aan de bepalingen m.b.t. het oplossen van geschillen opgenomen in de geldende wet- en regelgeving, zullen echter niet van toepassing zijn op geschillen waarvoor de partijen op de hoogte werden gebracht voor of op de datum waarop de wijziging wordt gepubliceerd op de Websites. 

Uw verdere gebruik van de Websites na de publicatie van herziene Gebruiksvoorwaarden betekent dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee instemt. U wordt geacht deze pagina regelmatig te controleren zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien u erdoor gebonden bent. 

Toegang tot de Websites

We behouden het recht om de Websites en alle services of materiaal die we op de Websites aanbieden, offline te halen of aan te passen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk als (een deel van) de Websites op gelijk welk moment of gedurende gelijk welke periode om een of andere reden onbeschikbaar is. Af en toe kunnen we de toegang tot bepaalde delen van de Websites, of de volledige Websites, beperken voor gebruikers.

U draagt de verantwoordelijkheid:

 • Om zelf te zorgen voor alles dat u nodig hebt om de Websites te kunnen bezoeken.
 • Om ervoor te zorgen dat alle personen die de Websites bezoeken via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en ze naleven.

Om toegang te krijgen tot de Websites of bepaalde inhoud die erop wordt aangeboden, kan u worden gevraagd om bepaalde gegevens of andere informatie te verschaffen. Het is een gebruiksvoorwaarde van de Websites dat alle informatie die u verschaft op de Websites correct, actueel en volledig is. U stemt ermee in dat alle informatie die u verschaft op de Websites of elders, waaronder onder meer door het gebruik van interactieve functies op de Websites, moet voldoen aan ons Privacy- en cookiebeleid www.autobag.be/privacybeleid, en u stemt in met alle handelingen die we uitvoeren met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met ons Privacy- en cookiebeleid.

Intellectuele eigendomsrechten

De Websites en hun volledige inhoud, eigenschappen en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, schermen, beelden, video en audio en het design, de selectie en de indeling ervan), zijn het eigendom van het Bedrijf, zijn licentiehouders of andere leveranciers van dergelijk materiaal en zijn in de Verenigde Staten en internationaal beschermd door wetgeving op het vlak van auteursrechten, handelsmerken, patenten, fabrieksgeheim en andere intellectuele eigendoms- of zakelijke rechten.

Deze Gebruiksvoorwaarden laten u toe om de Websites alleen voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken. U mag geen enkel materiaal op onze Websites reproduceren, distribueren, modificeren, afgeleide werken ervan maken, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, herpubliceren, downloaden, opslaan of overdragen, behalve als volgt:

 • Uw computer mag kopieën van dergelijke materialen tijdelijk opslaan in het RAM-geheugen zodat u toegang krijgt tot die materialen en ze kunt bekijken.
 • U mag bestanden opslaan die automatisch worden opgeslagen in het cachegeheugen van uw webbrowser voor een betere weergave.

U mag niet:

 • Kopieën van materialen van deze site modificeren.
 • Illustraties, foto's, video- of audiosequenties of grafische elementen afzonderlijk van de bijhorende tekst gebruiken.
 • Berichten i.v.m. auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten verwijderen uit kopieën van materialen van deze site of deze wijzigen.

U mag geen enkel deel van de Website of diensten of materialen die via de Website worden aangeboden gebruiken voor commerciële doeleinden. 

Als u de Gebruiksvoorwaarden in een deel van de Website afdrukt, kopieert, modificeert, downloadt of anderszins gebruikt of toegankelijk maakt voor een andere persoon, verliest u onmiddellijk uw gebruiksrecht van de Website en moet u, op onze vraag, alle kopieën die u van de materialen hebt gemaakt inleveren of vernietigen. U wordt geen enkel recht, titel of belang toegekend in of van de Website of de inhoud op de Website, en alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn toegekend, zijn voorbehouden aan het Bedrijf. Alle gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk is toegelaten door deze Gebruiksvoorwaarden, vormt een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en overtreedt mogelijk het auteursrecht, handelsmerken en andere wetten.

Handelsmerken

De naam van het Bedrijf, het logo van het Bedrijf, de termen AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS, AUTOBAG en, behalve indien anders aangegeven, alle andere handelsmerken, logo's, dienstmerken, product- en dienstnamen, designs, slogans en handelsnamen die op deze website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en handelsnamen (“Handelsmerken”) die bezit zijn of onder licentie vallen van het Bedrijf, zijn dochterondernemingen of zijn gelieerde bedrijven.   U mag dergelijke Handelsmerken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.  Waar dat specifiek is aangegeven, zijn de andere namen, logo's, product- en dienstnamen, designs en slogans op de Websites de handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Verboden gebruik

U mag de Websites alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in om de Websites niet te gebruiken:

 • Op gelijk welke manier die in overtreding is met geldende federale, staats-, lokale of internationale wetgeving of verordeningen (inclusief, maar niet beperkt tot, wetten betreffende de export van gegevens of software naar en van de V.S. of andere landen). 
 • Voor het uitbuiten van, schade toebrengen aan of trachten uit te buiten van of schade toe te brengen aan minderjarigen op welke manier dan ook door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, te vragen naar persoonlijk identificeerbare informatie of anderszins.
 • Voor het overdragen of trachten te verzenden van reclame of promotiemateriaal, met inbegrip van 'ongewenste e-mail', 'kettingbrief' of 'spam' of andere gelijkaardige verzoeken.
 • Om zich voor te doen of trachten voor te doen als het Bedrijf, een werknemer van het Bedrijf, een andere gebruiker of gelijk welke andere persoon of entiteit (waaronder, onder meer, door het gebruik van e-mailadressen die zijn gelinkt aan een van de voorgaande).
 • Om zich op gelijk welke andere manier te gedragen die het gebruik of genot van de Websites van een persoon beperkt of verhindert, of die, naar ons oordeel, het Bedrijf of gebruikers van de Websites schade kan toebrengen of ze blootstellen aan aansprakelijkheid.

Bovendien stemt u ermee in om:

 • De Websites niet te gebruiken op een manier die de site kan onbruikbaar maken, overbelasten, beschadigen of nadelig beïnvloeden of die kan interfereren met het gebruik van de Websites door een andere partij, waaronder ook de mogelijkheid om real-time activiteiten te ondernemen via de Websites.
 • Geen robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel te gebruiken om de Websites te bezoeken voor welk doeleinde dan ook, waaronder monitoring of kopiëren van materiaal op de Websites.
 • Geen manuele processen te gebruiken om materiaal op de Websites te monitoren of kopiëren voor gelijk welke andere niet-geautoriseerde doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Geen apparaat, software of routine te gebruiken die de correcte werking van de Websites verstoort.
 • Geen virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.
 • Niet te trachten ongeautoriseerde toegang te krijgen tot delen van de Websites, de server waarop de Websites zijn opgeslagen, of gelijk welke server, computer of database die is gelinkt aan de Websites of ermee te interfereren, ze te beschadigen of te verstoren. 
 • De Websites niet aan te vallen door middel van een Denial of Service-aanval of een gedistribueerde Denial of Service-aanval.
 • De correcte werking van de Websites niet op andere wijze trachten te verstoren.

Vertrouwen op gepubliceerde informatie

De informatie die op of via de Websites is gepresenteerd, wordt uitsluitend beschikbaar gemaakt voor algemene informatiedoeleinden. We garanderen de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie niet. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico. We wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit een vorm van vertrouwen in dergelijke materialen door u of een andere bezoeker van de Websites, of door iemand die op de hoogte is van (een deel van) de inhoud.

De Websites kunnen inhoud van derden bevatten, waaronder materialen aangeboden door externe licentieverleners, syndicatoren, aggregators en/of rapportageservices. Alle verklaringen en/of standpunten die in deze materialen worden gegeven, en alle artikels en antwoorden op vragen en andere inhoud, behalve de inhoud geleverd door het Bedrijf, zijn uitsluitend de standpunten en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die dergelijke materialen levert. Deze materialen vertegenwoordigen niet noodzakelijk het standpunt van het Bedrijf. We zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk tegenover u of andere derden, voor de inhoud of nauwkeurigheid van de materialen die worden geleverd door derden.

Wijzigingen aan de Websites

We kunnen de inhoud van de Websites af en toe bijwerken, maar de inhoud ervan is niet noodzakelijk volledig of up-to-date. De Websites kunnen op elk moment gedateerd materiaal bevatten en we hebben geen enkele verplichting om dergelijk materiaal bij te werken. 

Informatie over u en uw bezoeken aan de Websites

Op alle informatie die we vergaren op de Websites is ons Privacy- en cookiebeleid van toepassing www.autobag.be/privacybeleid.  Door de Websites te gebruiken, stemt u in met alle door ons ondernomen handelingen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met het Privacy- en Cookiebeleid. 

Links naar de Websites

U mag doorlinken naar onze homepage, op voorwaarde dat u dat op een eerlijke en wettelijke manier doet die onze reputatie niet schaadt of waarmee u er geen voordeel uit haalt, maar u mag een link niet plaatsen op een manier die een of andere vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Links vanaf de Websites

ls de Websites links bevatten naar andere sites en bronnen van derden, worden deze links alleen voorzien voor uw gemak.  We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze sites of voor eventue(e)l(e) verlies of schade dat/die het gevolg is van uw gebruik daarvan. Als u beslist om een van de websites van derden waarnaar wordt doorgelinkt op de Websites te bezoeken, doet u dat volledig op eigen risico en in overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden van de betreffende websites.

Geografische beperkingen

De eigenaar van de Websites is gevestigd in de staat Ohio in de Verenigde Staten. We bieden de Websites aan voor gebruik door personen over de hele wereld. Toegang tot de Websites is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u de Websites bezoekt van buiten de Verenigde Staten, doet u dat op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor het naleven van de lokale wetgeving.

Verwerping van garanties

U begrijpt dat we niet kunnen en niet zullen garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn voor downloaden van het internet of de Websites vrij zijn van virussen of andere schadelijke code. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van afdoende procedures en controlepunten om aan uw specifieke vereisten voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer- en uitvoer te voldoen, en voor het onderhouden van middelen buiten onze site om voor de reconstructie van eventueel verloren gegevens. WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN GEDISTRIBUEERDE DENIAL OF SERVICE-AANVAL, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDER BEDRIJFSEIGEN MATERIAAL KAN INFECTEREN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF ANDERE SERVICES OF ITEMS VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF VAN HET DOWNLOADEN VAN GEPUBLICEERD MATERIAAL OP DEZE WEBSITE OF OP EEN GELINKTE WEBSITE.

UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN ALLE SERVICES OF ITEMS VERKREGEN VIA DE WEBSITE GEBEURT VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN ALLE SERVICES OF ITEMS VERKREGEN VIA DE WEBSITE WORDEN GELEVERD "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD OOK, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD. NOCH HET BEDRIJF NOCH PERSONEN GEASSOCIEERD MET HET BEDRIJF BIEDEN GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING BETREFFENDE DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, VERTEGENWOORDIGEN OF GARANDEREN NOCH HET BEDRIJF NOCH PERSONEN GEASSOCIEERD MET HET BERDIJF DAT DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN OF GELIJK WELKE SERVICES OF ITEMS VERKREGEN VIA DE WEBSITE NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, VRIJ VAN FOUTEN OF ONONDERBROKEN ZIJN, DAT STORINGEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, DAT ONZE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN OF DAT DE WEBSITE OF GELIJK WELKE SERVICES OF ITEMS VERKREGEN VIA DE WEBSITE ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN VOLDOEN. 

HET BEDRIJF VERWERPT HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN ELKE AARD, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD, STATUTAIR OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE GELDENDE WETGEVING.

Beperking betreffende aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF, ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN OF LICENTIEHOUDERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN OF DIRECTEURS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGERLEI SCHADE, VOLGENS ELKE RECHTSLEER, DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK, OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VAN DE WEBSITE, WEBSITES DIE ERNAAR GELINKT ZIJN, INHOUD OP DE WEBSITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES OF SERVICES OF ITEMS VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES, INCLUSIEF DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF STRAFBOETES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT LICHAMELIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONELE ONTSTELTENIS, VERLIES VAN INKOMEN, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN BEDRIJFSINKOMSTEN OF GEANTICIPEERDE SPAARGELDEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, EN DAT ONGEACHT OF DIT VEROORZAAKT WORDT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER VERWAARLOZING), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN VOORZIENBAAR.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE GELDENDE WETGEVING.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om het Bedrijf, zijn gelieerde bedrijven, licentiehouders en dienstverleners en zijn en hun respectieve functionarissen, directeurs, werknemers, contractanten, agenten, licentiehouders, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgers te verdedigen, schadeloos te stellen en te exonereren van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, arresten, uitspraken, verliezen, kosten of vergoedingen (inclusief redelijke honoraria van een raadsman) die voortvloeien uit of verband houden met uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Websites, alle gebruik van de inhoud van de Websites, services en producten anders dan uitdrukkelijk toegelaten in deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van alle informatie verkregen via de Websites.

Toepasselijk recht

Alle zaken met betrekking tot de Websites en deze Gebruiksvoorwaarden en elk geschil of elke vordering die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt (in elk geval, inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden geregeerd door en zijn uitgelegd in overeenstemming met de interne wetgeving van de staat Ohio zonder te leiden tot keuze van recht of wetsconflict.

Elke rechtszaak, elk rechtsgeding of gerechtelijke procedure die voortvloeit uit, of verband houdt met, deze Gebruiksvoorwaarden of de Websites, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de federale rechtbanken van de Verenigde Staten of de rechtbanken van de staat Ohio in de stad Cleveland resp. het district Cuyahoga. U doet afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van rechtspraak over u door deze rechtbanken en tegen oproeping in deze rechtbanken.

Beperking op tijd om vorderingen in te dienen

ELKE GROND OF VORDERING DIE VOORVLOEIT UIT OF BETREKKING HEEFT OP DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE WEBSITE, MOET WORDEN GEÏNITIEERD BINNEN EEN (1) JAAR NADAT DE GROND PLAATSVINDT. ANDERS IS EEN DERGELIJKE GROND OF VORDERING PERMANENT UITGESLOTEN.

Afstand en scheidbaarheid

Geen enkele verklaring van afstand van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door het Bedrijf zal als verdere of blijvende afstandsverklaring van deze bepaling of enige andere bepaling worden geacht, en niet-nakoming door het Bedrijf om een recht of bepaling op grond van deze Gebruiksvoorwaarden te doen gelden zal geen enkele afstandsverklaring van een dergelijk(e) recht of verklaring inhouden.

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde rechterlijke instantie om een of andere reden ongeldig, illegaal of niet uitvoerbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geëlimineerd of beperkt tot een minimum zodat de overblijvende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht en van toepassing kunnen blijven. 

Volledige overeenkomst

De Gebruiksvoorwaarden en ons Privacy- en cookiebeleid vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en Automated Packaging Systems, Inc. met betrekking tot de Websites en treden in de plaats van alle voorgaande en huidige mondelinge of schriftelijke afspraken, overeenkomsten, vertegenwoordigingen en garanties met betrekking tot de Websites. 

Uw opmerkingen en vragen

Deze website wordt beheerd door Automated Packaging Systems, Inc., gevestigd in 10175 Philipp Parkway, Streetsboro, Ohio 44241, V.S.

Alle feedback, opmerkingen, verzoeken voor technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de Websites moeten worden gericht aan: info@sealedair.com.  

Bedankt voor uw bezoek aan de Website.